Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on asiakirja, joka kuvaa rekisterinpitäjän suorittamaa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja ovat kaikenlaiset luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavat merkinnät, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään koskeviksi.

Selosteen on tarkoitus kertoa siihen tutustuvalle henkilölle, mitä tietoja ko. rekisteriin on kerätty, missä tarkoituksissa niitä käytetään, kenelle tietoja luovutetaan, miten ne arkistoidaan ja hävitetään. Selosteessa kuvataan myös sitä, miten rekisterissä olevat henkilötiedot on suojattu.

Tällä sivulla voit tarkastella Tunne rintasi ry:n asiakkaita, jäseniä ja vapaaehtoisia koskevia selosteita.

Sisällysluettelo

Asiakasrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Tunne rintasi ry, rf
  Nordenskiöldinkatu 18 A
  00250 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Johanna Artola
  toiminnanjohtaja
  puh. 045 8789 280
  johanna.artola@tunnerintasi.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tunne rintasi ry, rf asiakasrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Tunne rintasi ry:n asiakkaan ja Tunne rintasi ry:n välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys. Asiakasrekisteriin kerättäviä henkilöiden tietoja käytetään tilatun tuotteen tai palvelun toimittamiseen sekä mahdollisten lisäkysymysten esittämiseen tilaukseen liittyen.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Uutiskirjeen tilaaja: Uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä kysytään sähköpostiosoite.
  Opastuksen tilaaja: Opastuksen tilaamisen yhteydessä kerätään tilaajan nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
  Materiaalin tilaaja: Materiaalin tilaamisen yhteydessä kerätään tilaajan nimi, osoitetiedot, matkapuhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
  Kannatustuotteen ostaja: Kannatustuotteen tilaamisen yhteydessä kerätään tilaajan nimi, osoitetiedot sekä matkapuhelinnumero.
  Tietojen antaminen on edellytys tilauksen syntymiselle. Tilauslomakkeille tallentuu myös se IP-osoite, josta tilaus on tehty.
 6. Rekisterin tietolähteet
  Tiedot rekisteriin saadaan tilauksen tekemisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.
 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Pääasiassa tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille ilman lupaa. Uutiskirjeen lähettämiseen liittyen, hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet uutiskirjeen lähettämisen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan. Maksullisten tuotteittemme tai palveluidemme laskuttamiseen liittyen, hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet kirjanpidon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jolle luovutamme kopion laskusta, joka sisältää tuotteen tai palvelun ostajan laskutustiedot. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
 8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja vähintään tilauksen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.
  Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
 10. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 11. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Jäsenrekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Tunne rintasi ry, rf
  Nordenskiöldinkatu 18 A
  00250 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Johanna Artola
  toiminnanjohtaja
  puh. 045 8789 280
  johanna.artola@tunnerintasi.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tunne rintasi ry, rf jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa ja oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta sekä jäsenviestinnästä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on jäsensuhteiden hoito, jäsenviestintä, jäsenmaksujen laskutus sekä yhdistystoimintaan liittyvä viestintä.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja:
  – henkilöjäsenen nimi tai yhteisöjäsenen nimi sekä yhteyshenkilön nimi
  – rekisteröidyn yhteystiedot kuten osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  – jäseneksi liittymisen vuosi
  – jäsenmaksutiedot
  – jäsenlaji
  – osallistuminen jäsenistön kokouksiin
  Nimen ja yhteystietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle. Liittymislomakkeelle tallentuu myös se IP-osoite, josta lomake on lähetetty. Tietoa ei tallenneta jäsenrekisteriin.
 6. Rekisterin tietolähteet
  Tiedot rekisteriin saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. Jäseneksi liittymisvuosi kirjataan manuaalisesti samassa yhteydessä. Jäsenmaksutietoa kerätään yhdistyksen tilitietojen pohjalta.
 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
 8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Manuaalisen aineiston säilytys tapahtuu lukkojen takana, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset.
  Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
 10. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 11. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Vapaaehtoisten rekisteri

 1. Rekisterinpitäjä
  Tunne rintasi ry, rf
  Nordenskiöldinkatu 18 A
  00250 Helsinki
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Johanna Artola
  toiminnanjohtaja
  puh. 045 8789 280
  johanna.artola@tunnerintasi.fi
 3. Rekisterin nimi
  Tunne rintasi ry, rf vapaaehtoisten rekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen vapaaehtoistoiminnan organisointi ja kehittäminen.
 5. Käsiteltävät henkilötiedot
  Rekisterinpitäjä käsittelee seuraavia vapaaehtoisten henkilötietoja:
  – nimi
  – yhteystiedot kuten osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite
  – asuinpaikkakunta vapaaehtoistyön tarjoamiseksi asuinpaikkakunnalta ja lähialueelta
  – osallistumiset vapaaehtoisten koulutuksiin
  – mahdollinen terveydenhuoltoalan koulutus
  – hallussa oleva Tunne rintasi ry:n materiaali
  – yhdistyksen nimissä pidetyt opastukset sekä yhdistykselle tehdyt muut vapaaehtoistyöt viimeisen kahden vuoden ajalta
  – kilometrikorvauksien ja/tai päivärahojen maksun yhteydessä erikseen kysyttävä henkilötunnus sekä tilinumero
 6. Rekisterin tietolähteet
  Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä kirjataan manuaalisesti koulutusten yhteydessä, materiaalia lähettäessä sekä vapaaehtoistyöstä sovittaessa.
 7. Tietojen luovutukset ja siirrot
  Pääasiassa tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille ilman lupaa. Kilometrikorvausten ja päivärahojen maksussa hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivaa alihankkijaa. Olemme ulkoistaneet kirjanpidon ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jolle luovutamme kulukorvauslomakkeelle kirjatut henkilötiedot, ja jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle ne tallennetaan. Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.
 8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Säilytämme henkilötietoja vähintään sen ajan, kun rekisteröity on mukana toiminnassamme tai ilmoittaa jättäytyvänsä pois toiminnasta, ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
 9. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseänsä koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksensa tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseään kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
 10. Yhteydenotot
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 11. Tietosuojaselosteen muutokset
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen tai sähköpostitse. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.
Skip to content